Právní doložka

Podmínky užití audiovizuální mediální služby


Podmínky užití audiovizuální mediální služby na vyžádání Fameplay (dále jen „Podmínky“)

Děkujeme za návštěvu a užívání audiovizuální mediální služby na vyžádání Fameplay (dále jen „Fameplay“). Službu Fameplay Vám přinášíme my, společnosti Czech Video Center a.s., IČO: 098 39 194, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26003 (dále jen „my“ nebo „poskytovatel“) a budeme ji poskytovat za níže uvedených podmínek. Projděte si, prosím, tyto podmínky, neboť stanovují též vaše práva a povinnosti při užívání služby Fameplay.


ČLÁNEK 1 VYMEZENÍ POJMŮ

 1. V Podmínkách používáme pro větší srozumitelnost řadu pojmů s velkým počátečním písmenem, které mají, pokud nevyplývá z kontextu něco jiného, následující významy:
 2. Internetové stránky: adresa www.fameplay.tv, případně veškeré její subdomény;
 3. Fameplay: audiovizuální mediální služba na vyžádání provozovaná společností Czech Video Center a.s., IČO: 098 39 194, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26003;
 4. Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu;
 5. OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 6. Platební metoda: aktuální, platná a přijímaná platební metoda, která může být čas od času aktualizována a která může zahrnovat platby prostřednictvím vašeho účtu u třetí strany;
 7. Podmínky: tyto Podmínky užití audiovizuální mediální služby na vyžádání Fameplay;
 8. Pořad: každé jednotlivé audiovizuální dílo dostupné v rámci služby Fameplay;
 9. Účet: váš uživatelský účet v rámci Fameplay, který slouží pro získání a správu pokročilých funkcí služby Fameplay.
 10. Nadpisy slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na význam či výklad těchto Podmínek.


ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky upravují vaše užívání Fameplay v podobě procházení sledování obsahu Fameplay, registrace vašeho Uživatelského účtu a poskytování veškerých doprovodných funkcí. Tyto Podmínky dále upravují používání webových stránek Fameplay, mobilní a Smart TV aplikace Fameplay, stejně jako veškerého obsahu a software spojeného se službou Fameplay.
 2. Zavazujeme se, že službu Fameplay vám budeme poskytovat dle těchto podmínek a v souladu s účinnými právními předpisy.


ČLÁNEK 3 SLUŽBA Fameplay

 1. Služba Fameplay je tzv. audiovizuální mediální službou na vyžádání dostupnou prostřednictvím internetu. To znamená, že v rámci služby naleznete katalog Pořadů, ze kterých si můžete vybrat ten konkrétní, který chcete v danou chvíli sledovat, a pustit si jej od začátku, nebo v reálném čase sledovat specifické Pořady, které jsou přenášeny živě či kontinuálně.
 2. Fameplay muže užívat každý návštěvník bez toho, aniž by si musel vytvořit uživatelský účet. V takovém případě vám bude zpřístupněný pouze základní režim služby. Obsah bude personalizován vždy pouze v rámci sledování z toho konkrétního zařízení, na kterém Fameplay zrovna užíváte.
 3. V případě užití Fameplay vám bude v rámci jednotlivých Pořadů zobrazována reklama. Příjmy z reklamy jsou důležitým zdrojem financování služby Fameplay. Aby mohla být zachována bezúplatnost služby, jakož i zachován standard poskytovaných služeb a jejich další rozvoj, se prosím zdržte používání aplikací či jiných softwarových opatření sloužících k blokování námi zobrazené reklamy. My se zase na oplátku vynasnažíme, aby byla zobrazovaná reklama pro vás maximálně relevantní a co nejméně obtěžující.
 4. Snažíme se udržovat obsah Fameplay zajímavý a přidávat stále nové Pořady. Nicméně s ohledem na smlouvy s vlastníky práv mohou být některé Pořady v rámci služby Fameplay dostupné po omezenou dobu.
 5. Fameplay a její obsah je určen pouze pro vaše soukromé a nekomerční užití. Službu můžete používat pouze jako fyzická osoba – spotřebitel a musíte být starší 16 let. Užíváním služby Fameplay souhlasíte s tím, že obsah Fameplay nebudete používat pro veřejné projekce.
 6. Obsah Fameplay je primárně dostupný na území České republiky a Slovenska, pro která máme vypořádána majetková autorská práva k tomuto obsahu. V případě, že máte zřízený uživatelský účet a máte své skutečné bydliště na území České republiky nebo Slovenska, můžete ke službě Fameplay v souladu s Nařízením přistupovat bez omezeni i z území členských států Evropské unie a/nebo Evropského hospodářského prostoru. V případě, že nemáte zřízený uživatelský účet, nebo ke službě Fameplay budete přistupovat z území jiného státu než je území členského státu Evropské unie a/nebo Evropského hospodářského prostoru, vám nebude sledování Fameplay umožněno nebo bude obsah omezen.
 7. Obsah Fameplay je vám k dispozici ve 2k, FullHD, HD, SD a nižších rozlišeních. Kvalita zobrazení se může lišit v závislosti na použitém zařízení a může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou vaše poloha, šířka pásma nebo rychlost připojení. Některý obsah nemusí být dostupný ve všech úrovních kvality. K přijímání obsahu v kvalitě HD a FullHD doporučujeme rychlost stahování alespoň 6 Mbit/s, pro sledování ve kvalitě 2k pak alespoň 17 Mbit/s.
 8. Odpovídáte za úhradu všech poplatků souvisejících s připojením k internetu. Poplatky spojené se zajištěním připojení k internetu a použití dat vám poskytne váš poskytovatel připojení.
 9. Pořady dostupné v rámci Fameplay nemůžete žádným způsobem ukládat, rozmnožovat, šířit, zveřejňovat apod.
 10. Služba Fameplay je dostupná prostřednictvím internetu na Internetových stránkách, prostřednictvím mobilní aplikace nebo aplikace pro Smart TV. Seznam podporovaných zařízení a operačních systému naleznete v příslušné sekci Internetových stránek. Některé služby a nastavení v rámci Fameplay nemusí být dostupné prostřednictvím všech způsobů přístupu ke službě Fameplay.


ČLÁNEK 4 UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Pro získání plné funkcionality Fameplay je potřeba si zřídit Účet.
 2. Po zřízení Účtu vám zpřístupníme pokročilé funkce Fameplay, umožníme vám videa hodnotit, přidávat k nim komentáře, tvořit si seznamy videí, personalizaci obsahu napříč různými zařízeními přiřazenými k vašemu Účtu, umožnění dokončení sledování obsahu na jiném zařízení, než na kterém bylo sledování započato přesně z místa, kde bylo sledování přerušeno, a zpřístupnění obsahu s věkovým omezením. Po zřízení Účtu se taktéž budete moci zúčastnit námi pořádaných akcí a soutěží.
 3. Pro zřízení Účtu po vás budeme požadovat uvedení vaší emailové adresy, jména, příjmení a heslo pro zabezpečení Účtu.
 4. Zřízení Účtu je možné prostřednictvím Internetových stránek.
 5. Jste povinni chránit vaše přístupové údaje k Účtu. Zejména byste neměli užít heslo, které užíváte na jiných službách, užít nedostatečně bezpečné heslo a toto heslo dávat dalším osobám. Je vaší povinností kontrolovat váš Účet a kdo k němu má přístup, zejména v případech, kdy máte k Účtu přiřazené Platební metody. V případě podezření na zneužití vašeho Účtu můžeme váš účet pozastavit, případně úplně zrušit, a to za účelem ochrany vašich práva a vašeho majetku, případně za účelem naší ochrany před případnou podvodnou aktivitou. Berete na vědomí, že nejsme povinni nahradit vám jakoukoliv újmu spojenou se zneužitím vašeho Účtu nebo přístupových údajů k vašemu Účtu, která nebyla způsobena porušením našich povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo účinných právních předpisů.
 6. V rámci nastavení Účtu si můžete spravovat kontaktní údaje, nastavení komunikace a další údaje.


ČLÁNEK 5 AUTORSKÁ PRÁVA 

 1. Služba Fameplay včetně veškerého jejího obsahu i technologie, na které je provozována, je předmětem ochrany autorského práva.
 2. Ve vztahu k obsahu Fameplay jsme vykonavatelem majetkových autorských práv nebo oprávněným vykonavatelem těchto práv na základní licenčních a jiných obdobných smluv. Máte-li za to, že při provozování Fameplay dochází k porušování vašich majetkových autorských práv, nebo majetkových autorských práv třetích osob, ozvěte se nám prosím emailem na adresu [email protected].
 3. Při užívání Fameplay souhlasíte s tím, že nebudete archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zpřístupňovat, vydávat, vykonávat, licencovat, vytvářet odvozená autorská díla, nabízet k prodeji nebo užívat (v rozporu s těmito podmínkami) obsah zpřístupněný prostřednictvím Fameplay.
 4. Při užívání Fameplay souhlasíte s tím, že mimo jiné nebudete zasahovat do funkčnosti softwarové platformy Fameplay, ani žádným způsobem zkoumat princip jejího fungování a narušovat integritu této softwarové platformy.
 5. Při užívání Fameplay souhlasíte s tím, že se zdržíte nahrávání, rozesílání nebo zpřístupňování jiným způsobem takového obsahu, který svým určením směřuje k narušení, přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti kterékoliv části softwarové platformy.
 6. V případě, že porušíte ustanovení tohoto článku Podmínek, jste povinni nahradit veškerou újmu, která nám nebo držitelům majetkových autorských práv k Pořadům vznikne, včetně bezdůvodného obohacení.


ČLÁNEK 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. V případě, že máte stálý pobyt na území jiného státu, ve kterém je služba Fameplay dostupná, nejsou tímto dotčeny vaše práva vyplývající z předpisů na ochranu spotřebitele dle právního řádu tohoto státu.
 2. Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Podmínek, lze-li od něj vadné ustanovení oddělit. 
 3. Jsme oprávněni tyto Podmínky, stejně jako fungování Fameplay kdykoliv změnit či službu jako celek zrušit. V případě, že máte zřízený Účet, budeme vás o takové změně informovat nejméně 30 dnů před účinností takové změny. V případě, že si se změnou nebudete souhlasit, můžete si v uvedené lhůtě zrušit váš Účet jako celek prostřednictvím nastavení Účtu. V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiníte, souhlasíte s příslušnou změnou.
 4. Užíváním služby Fameplay, zejména zřízením Účtu souhlasíte s tím, že veškerá komunikace s vámi týkající se užívání služby Fameplay (např. informace k platbám Ceny, faktury, informace ohledně změn Podmínek a další zprávy a oznámení) bude probíhat pouze elektronicky, zejména prostřednictvím emailové adresy zadané při zřízení Účtu.
 5. Budete-li si přát nás kontaktovat, využijte prosím kontaktního formuláře dostupného v příslušné sekci Internetových stránek.
 6. Při užívání Fameplay dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v informačním memorandu.
 7. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.rrtv.cz.
 8. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 10. 2021.


Právní doložka společnost Czech Video Center a.s.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Personalizovanou audiovizuální mediální službu na vyžádání Fameplay (dále jen „Fameplay“) Vám přinášíme my, společnost Czech Video Center a.s., IČO: 098 39 194, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26003 (dále jen „my“ nebo „provozovatel“).
 3. Fameplay je pro Vás dostupná prostřednictvím sítě internet přes váš internetový prohlížeče či naší mobilní aplikaci.
 4. Tyto podmínky užití služby Fameplay (dále jen „Podmínky“) upravují vaše užívání Fameplay v podobě procházení sledování obsahu Fameplay včetně veškerých doprovodných funkcí, používání webových stránek Fameplay, uživatelského rozhraní, stejně jako veškerého obsahu a softwaru spojeného se službou Fameplay.
 5. Fameplay je pro vás dostupná bezúplatně. Aby to bylo možné, financujeme provoz Fameplay z příjmů z inzerce. Aby mohla být zachována bezúplatnost služby, jakož i zachován standard poskytovaných služeb a jejich další rozvoj, se prosím zdržte používání aplikací či jiných softwarových opatření sloužících k blokování námi zobrazené reklamy. My se zase na oplátku vynasnažíme, pokud nám to v rámci vašeho uživatelského nastavení umožníte, aby byla zobrazovaná reklama pro vás maximálně relevantní a co nejméně obtěžující. Více o nastavení personalizované reklamy zde.
 6. Sledování Fameplay
 7. Fameplay muže užívat každý návštěvník bez toho, aniž by si musel vytvořit uživatelský účet. V takovém případě vám bude zpřístupněný pouze základní režim služby, kdy vám bude umožněno sledovat obsah Fameplay s výjimkou obsahu s věkovým omezením a obsahu dostupného pouze pro registrované uživatele. Zároveň pro vás bude obsah personalizován vždy pouze v rámci sledování z toho konkrétního zařízení, na kterém Fameplay zrovna užíváte.
 8. Fameplay a její obsah je určen pouze pro vaše soukromé a nekomerční užití. Užíváním služby Fameplay souhlasíte s tím, že obsah Fameplay nebudete používat pro veřejné projekce.
 9. Obsah Fameplay je primárně dostupný na území České republiky a Slovenska, pro která máme vypořádána majetková autorská práva k tomuto obsahu. V případě přístupu ke službě Fameplay z jiného území než výše uvedeného vám nebude sledování Fameplay umožněno nebo bude obsah omezen.
 10. Službu Fameplay včetně obsahu pro vás kontinuálně vyvíjíme, zlepšujeme a rozšiřujeme. Z tohoto důvodu může čas od času docházet ke změnám v uživatelském rozhraní a obsahu dostupném v Fameplay.
 11. Obsah Fameplay je vám k dispozici ve FullHD, HD, SD a nižších rozlišeních. Kvalita zobrazení se může lišit v závislosti na použitém zařízení a může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou vaše poloha, šířka pásma nebo rychlost připojení. Některý obsah nemusí být dostupný ve všech úrovních kvality.
 12. Uživatelský účet
 13. Pro plnou funkcionalitu Fameplay je potřeba si zřídit uživatelský účet (dále jen „Účet“).
 14. Zřízením Účtu dochází k uzavření smlouvy mezi námi a vámi, na základě které povedeme váš Účet a zpřístupníme vám pokročilé funkce Fameplay, zejména vám umožníme videa hodnotit, přidávat k nim komentáře, tvořit si seznamy videí, personalizaci obsahu napříč různými zařízeními přiřazenými k vašemu Účtu, umožnění dokončení sledování obsahu na jiném zařízení než na kterém bylo sledování započato přesně z místa, kde bylo sledování přerušeno, a zpřístupnění obsahu s věkovým omezením. Po zřízení Účtu se taktéž budete moci zúčastnit námi pořádaných akcí a soutěží.
 15. Veškerá nastavení vašeho Účtu jsou dostupná v sekci vašeho uživatelského nastavení.
 16. Více o osobních údajích zpracovávaných v souvislosti s vedením vašeho Účtu zde.
 17. Při užívání vašeho Účtu v rámci Fameplay jste povinni dodržovat právní předpisy. Veškeré vaše projevy v rámci užívání Fameplay, zejména komentáře, nesmí být v rozporu s dobrým mravy a nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, neohrožovaly obecně nepřijatelným způsobem mravnost, nesnižovaly lidskou důstojnost, neobsahovaly prvky násilí a napadaly politické přesvědčení. V případě vašeho porušení těchto pravidel jsme oprávněni takové projevy a komentáře odstranit. Při opakovaném porušování pak máme právo omezit fungování vašeho Účtu.
 18. Autorská práva
 19. Služba Fameplay včetně veškerého jejího obsahu i technologie, na které je provozována, je předmětem ochrany autorského práva.
 20. Ve vztahu k obsahu Fameplay jsme vykonavatelem majetkových autorských práv nebo oprávněným vykonavatelem těchto práv na základní licenčních a jiných obdobných smluv. Máte-li za to, že při provozování Fameplay dochází k porušování vašich majetkových autorských práv, nebo majetkových autorských práv třetích osob, ozvěte se nám prosím emailem na adresu [email protected].
 21. Při užívání Fameplay souhlasíte s tím, že nebudete archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zpřístupňovat, vydávat, vykonávat, licencovat, vytvářet odvozená autorská díla, nabízet k prodeji nebo užívat (v rozporu s těmito podmínkami) obsah zpřístupněný prostřednictvím Fameplay.
 22. Při užívání Fameplaysouhlasíte s tím, že mimo jiné nebudete zasahovat do funkčnosti softwarové platformy Fameplay, ani žádným způsobem zkoumat princip jejího fungování a narušovat integritu této softwarové platformy.
 23. Při užívání Fameplay souhlasíte s tím, že se zdržíte nahrávání, rozesílání nebo zpřístupňování jiným způsobem takového obsahu, který svým určením směřuje k narušení, přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti kterékoliv části softwarové platformy.
 24. Závěrečná ustanovení
 25. Ve věcech výslovně neupravených těmito Podmínkami se užívání Fameplay řídí českým právním řádem.
 26. Při užívání Fameplay dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v informačním memorandu.
 27. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.rrtv.cz.
 28. Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Podmínek, lze-li od něj vadné ustanovení oddělit.
 29. Jsme oprávněni tyto Podmínky, či jakoukoliv komponentu služby Fameplay kdykoliv změnit, či ji zrušit jako celek bez náhrady, o čemž vás, máte-li zřízený uživatelský účet, informujeme před účinností takové změny.